ما در آکودنت با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم. مخالفت کنید

AcoDent_Image

مازندران


۱۳۸۸

اطلاعات دانشگاه

رئیس دانشکده :
دکتر عباس مسگرانی
معاون آموزشی :
دکتر فرهاد ثبوتی
معاون پژوهشی :
دکتر اعظم نحوی
رتبه دانشگاه :

گالری تصاویر

University
راه های ارتباطی

011۳۳۲۴۴۸۹۴

ایمیل :
فهرست