ما در آکودنت با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم. مخالفت کنید

کردستان


۱۳۸۹

اطلاعات دانشگاه

رئیس دانشکده :
دکتر محمدرستگار خسروی
معاون آموزشی :
دکتر سمیرا خواجه
معاون پژوهشی :
دکتر سیده پویا مروتی
رتبه دانشگاه :

گالری تصاویر

University
راه های ارتباطی

08733664645

ایمیل :
فهرست