فروش ویژه - آکودنت

آنگل پوش باتن گلدنت

۲,۷۵۵,۰۰۰ تومان

انگل روتاری گلدنت

۷,۵۰۵,۰۰۰ تومان

موتور ایمپلنت گلدنت

۶۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان

 توربین دو سوراخه COXO

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

آنگل ناخنکی COXO

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

ایرموتور COXO

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

انگل روتاری COXO

۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

انگل ایمپلنت گلدنت

۷,۵۰۵,۰۰۰ تومان

انگل اندولیفت گلدنت

۶,۸۴۰,۰۰۰ تومان

هندپیس مستقیم گلدنت

۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان

آنگل ناخنکی گلدنت

۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان

آمالگاماتور گلدنت

۷,۳۱۵,۰۰۰ تومان

آنگل ایمپلنت COXO

۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

اسید اچ جامبو نیک درمان

۴۲۷,۰۰۰ تومان

کلروفرم خالص نیک درمان

۱۱۸,۰۰۰ تومان