تراش دندان برای SScrown

بدون دیدگاه
تراش دندان برای SScrown

یکی از موارد مهم در دندانپزشکی اطفال که هم در بالین اهمیت دارد و هم در بسیاری از آزمون ها مورد ارزیابی قرار می گرد، SScrown و موارد مرتبط با آن است. در این پست به بررسی مراحل تراش دندان برای SScrown می پردازیم و نکات حائز اهمیت این تراش برای اطفال را بررسی خواهیم کرد.

ابتدا با هم یک دور مراحل تراش را مرور می‌کنیم:
 1. مرحله اول طبق معمول اکثر پروسه های دندانپزشکی، تزریق بی‌حسی است.
 2. مرحله ی بعد، بستن رابردم است.
 3. ابتدا تراش سطوح پروگزیمال و به این صورت انجام می گیرد: نزدیک به عمود – قطع تماس با دندان مجاور به اندازه عبور نوک سوند – مارژین ژنژیوال Smooth featheredge بدون لج یا شولدر باشد.
 4. تراش سطح اکلوزال نیز به این شکل صورت می پذیرد: حفظ فرم کلی و ایجاد یک میلی‌متر clearance
 5. برداشتن تیزی ها در line angel و point angelها جهت کاهش استرس در این نقاط اهمیت زیادی دارد.
 6. برداشت عاج پوسیده و انجام پالپوتومی در صورت اکسپوژر پالپ باید انجام گیرد.
حال به بررسی چند نکته پیرامون تراش دندان برای SScrown می‌پردازیم:
 • معمولا نیاز به تراش سطوح باکال و لینگوال نیست مگر در برجستگی باکال دندان مولر اول شیری.
 • در انتخاب روکش، باید دقت شود تا کوچک ترین روکشی که کل دندان تراش‌خورده را بپوشاند انتخاب شود.
 • لبه‌ های روکش باید نیم تا یک میلی‌ متر زیر لبه ی لثه ی آزاد قرار گیرد.
 • برای کوتاه کردن روکش از قیچی یا سنگ چرخنده استفاده خواهد شد.
 • در انتها، لبه‌ های تراش‌ خورده ی روکش توسط پلایر curved beak به سمت سرویکال شکل داده می‌ شود.
 • شنیدن صدای snap هنگام نشاندن روکش نشانه ی مطلوبی است.
فهرست