ما در آکودنت با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم. مخالفت کنید

درگیری فورکا

بدون دیدگاه
AcoDent_Image

در این پست از سری پست‌ های به سوی رزیدنتی به بررسی شدت، شیوع، دلایل احتمالی و انواع درگیری فورکا طبق مطالعات مختلف و رفرنس پریودنتولوژی خواهیم پرداخت.

-در بعضی مطالعات، بیشترین شیوع درگیری فورکا در مولر های اول مندیبل و کمترین شیوع در پرمولر های ماگزیلا گزارش شده است. مطالعات دیگر بیشترین شیوع را در مولر های ماگزیلا گزارش کرده اند.

-تعداد مناطق درگیری فورکا در افراد با افزایش سن زیاد می شود.

-جهت اندازه گیری میزان گسترش این درگیری، می توان با پروب پریودنتال یا پروب Naber ناحیه ی مورد نظر را جستجو کرد.

انواع درگیری فورکا طبق رفرنس به چهار گرید تقسیم می شود که به صورت زیر است:
 • Grade 1(incipient bone loss):
  تحلیل ابتدایی استخوان فورکا
 • Grade2(partial bone loss or cul_de_sac):
  تحلیل نسبی استخوان فورکا
 • Grade 3(total bone loss):
  همراه با حالت trough & trough در مدخل فورکا. اما باید توجه نمود که مدخل فورکیشن قابل رویت نیست.
 • Grade 4:
  تفاوت این grade با Grade 3 در این است که در Grade 4، تحلیل لثه منجر به اکسپوز شدن فورکا شده است.

از فاکتور های موثره در ایجاد آن می توان به TFO, enamel projection,حضور کانال های فرعی پالپ در ناحیه فورکا اشاره کرد.

در مواقعی که درگیری فورکا، همراه با دفرمیتی های کریتر یا زاویه ای استخوانی باشد، به ویژه زمانی که تخریب استخوانی محدود به یکی از ریشه ها است؛
TFO(Trauma from Occlusion) به عنوان یک فاکتور اتیولوژیک مساعد کننده عمل می کند.

احتمال حضور کانال فرعی در فورکا به ترتیب به صورت زیر برابر است با:
مولر اول بالا>مولراول پایین>مولردوم پایین>مولر دوم بالا
این فاکتور به ویژه در مواقعی که استخوان های سمت مزیال و دیستال دندان سالم و دست نخورده است و فقط درگیری فورکا وجود دارد،باید مورد توجه قرار گیرد.

درگیری فورکامنتظر سایر پست ها از سری پست های به سوی رزیدنتی باشید.

فهرست