ما در آکودنت با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم. مخالفت کنید

کران یا ترمیم و بیلدآپ؟

بدون دیدگاه
AcoDent_Image

پرسش اصلی ما در شرایط فعلی در درمان‌ها انتخاب طرح درمان مناسب است: کران یا ترمیم و بیلدآپ؟ دقت کنیم که ترمیم و بیلد آپ کردن یا کران کردن دندان دو طرح درمان کاملاً متفاوت است و مسیر مشترکی ندارند.

تکرار میکنم، مسیر مشترکی وجود ندارد.

بر این که با یک پست پیش ساخته دندان مورد نظر ترمیم میشود و پس از تکمیل درمان آن، اقدام به گذاشتن کران میشود ایرادات اساسی وارد شده است.

دیواره ای که برای ترمیم دندان مورد نظر مناسب است به احتمال زیاد پس از پرپ کردن همان دندان برای کران کردن بسیار نازک خواهد شد و طبق اصول پروتز دندان باید کوتاه شود.

در نتیجه میتوان گفت که از ابتدا، مسیر این دو طرح درمان از هم جدا است.

اگر در طرح درمان تصمیم به ترمیم کردن دندان به عنوان طرح درمان قطعی و نهایی گرفته شد، تامین گیر ماده‌ی ترمیمی یا به واسطه آندرکات های موجود در دیواره های باقی مانده دندان و پالپ چمبر است، یا از یک پست پیش ساخته در کانال همان دندان استفاده میشود.

همان طور که گفته شده است، پوشش کاسپ ها در این موارد یک الزام است.

در نهایت اگر طرح درمان پست ریختگی و کران به عنوان طرح درمان نهایی انتخاب شد ولی با توجه به شرایط فعلی امکان انجام این طرح درمان مقدور نبود، ترمیم‌ به عنوان یک طرح درمان ترانزیشنال و مقطعی انتخاب خواهد شد.

در این حالت تمام تلاش ما در جهت تامین گیر از دیواره های عاجی باقی مانده و در نهایت از پین های داخل عاجی خواهد بود.

از پست های پیش ساخته استفاده نخواهد شد چون در نهایت برای کران نیاز به پست ریختگی وجود دارد.

باتشکر از استاد گران قدر دکتر مهدی جوان بابت توضیحات جامع در رابطه با این موضوع بحث برانگیز، کران یا ترمیم و بیلد آپ
فهرست