«بسمه تعالی»
کسب وکار سایت به صورت B2B است و فروش فقط به دندانپزشکان محترم,دانشجویان دندانپزشکی و مراکز درمانی دندانپزشکی انجام میشود.