1. خانه
  2. کتاب های دندانپزشکی
  3. مدیریت ترس و اضطراب در دندانپزشکی
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری محصول با دوستان خود

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید .

توضیحات

همه ما در برخی موقعیتهای زندگی ترس و اضطراب را تجربه کردهایم؛ با این حال هنوز هم در برخی مواقع و به خصوص اگر ترسهای دیگران متفاوت از ترسها و اضطرابهای ما باشد، آنها را به دشواری درک میکنیم. این مساله میتواند برای درمانگران که با کودکان مضطرب سروکار دارند و کسانی که تالش میکنند واکنشهای هراسآمیز بیمارانشان را درک کنند، چالشی بزرگ باشد. البته این مسأله از اهمیت باالیی برخوردار است که اعضای تیم دندانپزشکی درک روشنی از علت اضطراب کودکان از دندانپزشکی داشته باشند و عالوه بر این، تأثیر این گونه اضطرابها را بر روی افکار و احساسات و رفتار بیماران بشناسند. این درک روشن میتواند درمانگران را برای احساس همدردی و همراهی با1 است. بیمارانشان توانمند کند. شناختن نوع درک بیمار از موضوع، اولین قدم در راه توسعه اقدامات درمانی بیمار- محور در نتیجه در این بخش قصد داریم که درک خوانندگان را از واکنشهای گوناگون اضطرابی یا از روی ترس که کودکان ممکن است تجربه کنند، ارتقاء دهیم. هم چنین تالش میکنیم درک روشنتری از شیوع اضطراب و ترس از دندانپزشکی در میان کودکان و عواملی که میتوانند نقش مهمی در زمینه گسترش و ماندگاری اضطراب کودکان از دندانپزشکی بازی کنند، ارائه دهیم.

انتشارات رویان پژوه

مشخصات
برند رویان پژوه
مترجمین دکتر شهاب دانشور ، دکتر تینا قوامی ، دکتر نرگس عشایری ، دکتر مژده بقایی انارکی ، دکتر فدرا یوسف‌پور ، دکتر نگین سازمند
نظرات
فهرست