ما در آکودنت با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم. مخالفت کنید

۸ شرط مهم کسب عنوان استعداد درخشان

AcoDent_Image

به منظور عملکرد یکسان کلیه‌ی دانشگاه‌های علوم پزشکی در ارتباط با بند «ک» ماده 2 آیین‌نامه «تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان» دستورالعمل اجرایی زیر در تاریخ 1391/7/19 در 8 بند تدوین گشته‌ است . طی این آیین‌نامه دانشجویان مقطع دکترای حرفه‌ای با کسب (95) امتیاز و دانشجویان مقاطع بالاتر با (115) امتیاز از حداقل 4 ماده‌ی متفاوت به عنوان دانشجوی پژوهشگر معرفی می‌گردند .

ماده 1- انتشار مقاله :
چاپ مقاله توسط دانشجو در طول دوره تحصیل و در مجلات علمی پژوهشی داخلی مصوب کمیسیون نشریات علوم پزشکی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا مجلات معتبر خارجی که به شرح ذیل می باشد :

 • دانشجویان مقطع دکترای حرفه‌ای، کارشناسی ارشد و MPH حداقل دو مقاله Original مرتبط با رشته تحصیلی که حداقل یکی از آن‌ها در مجلات نمایه شده Web of Science ISI- یا Medline / Pubmed منتشر شده باشد .
 • دانشجویان PhD و فوق تخصص بالینی، حداقل سه مقاله Original مرتبط با رشته تحصیلی که در مجلات نمایه شده Web of Science ISI- یا Medline / Pubmed منتشر شده باشد .

امتیازدهی به ترتیب نویسندگان طبق جدول زیر محاسبه می‌گردد .

مقالات منتشر شده در مجلات ایندکس شده در  Web of Science ISI- یا Medline / Pubmed به ازای هر مقاله (25) امتیاز و اگر مجله دارای Impact factor باشد، امتیاز مقاله با 2 برابر Impact factor سال انشار مقاله جمع می‌شود .
مقالات منتشر شده در Biological Abstracts، Chemical Abstract، Scopus،Embase به ازای هر مقاله (15) امتیاز، سایر مقالات منتشرشده (10)امتیاز .
در صورتی که مقاله حاصل از پایان نامه باشد امتیاز حاصل از آن در 2/1 ضرب می‌شود .

ماده 2- پایان‌نامه :
رساله تحقیقاتی دفاع شده در آخرین مقطع تحصیلی .

 • مطالعات توصیفی و کیفی : تا (3) امتیاز
 • مطالعات پایه in-vitro و in-vivo : تا (6) امتیاز
 • مطالعات تحلیلی کوهورت و مورد-شاهدی : تا (6) امتیاز
 • کارآزمایی بالینی: تا (10) امتیاز

حداکثر تا (10) امتیاز از این بند قابل تخصیص است .

ماده 3- ارائه خلاصه مقالات در کنگره‌ها و سمینارها :
ارائه در مجمعی که جهت ارائه نتایج تحقیقاتی برگزار شده و دارای فراخوان و کتابچه خلاصه مقالات است . نام دانشجو می‌بایست جزو نویسندگان خلاصه مقاله باشد .

 • به ازای هر مورد سخنرانی در همایش‌های داخلی (1) امتیاز، ارائه پوستر در همایش‌های داخلی (0.5) امتیاز و خارجی (1) امتیاز
 • به ازای هر مورد سخنرانی در همایش‌های خارجی (3) امتیاز
 • به ازای هر خلاصه مقااله ایندکس شده در ISI به صورت Abstract Meeting (2) امتیاز
 • به ازای هر Proceeding نمایه شده در ISI (3) امتیاز

در صورت کسب عنوان مقاله برتر در کنگره به ازای هر مقاله در همایش داخلی، (2) امتیاز و در همایش خارجی (3) امتیاز اضافه بر امتیازات فوق تعلق می‎گیرد .
حداکثر 50% از خلاصه مقالات می‌تواند مربوط به کنگره‌های دانشجویی باشد .
حداکثر (15) امتیاز از این بند قابل تخصیص است .

ماده 4- انتشار کتاب :
که نام دانشجو جزو نویسندگان آن بوده و به تایید معاونت پژوهشی یا آموزشی دانشگاه رسیده باشد .
به ترجمه (5) امتیاز و گردآوری و تالیف (10) امتیاز تعلق می‌گیرد .
حداکثر (15) امتیاز از این قابل تخصیص است .

ماده 5- مجری یا همکاری در اجرای طرح های تحقیقاتی :
قرار داشتن نام دانشجو در جدول همکاران اصلی یا مجری طرح (در پروپوزال) مصوب شورای پژوهشی دانشگاه و می بایست تأییدیه پایان طرح را داشته باشد .

 • به ازای هر مورد طرح تحقیقاتی به عنوان همکار : (3) امتیاز
 • به ازای هر مورد طرح تحقیقاتی به عنوان مجری : (5) امتیاز
 • در صورتی که طرح چند مرکزی داخلی باشد امتیاز پایه در ضریب (2/1) ضرب می شود .
 • در صورتی که طرح چند مرکزی خارجی باشد امتیاز پایه در ضریب (5/1) ضرب می‌شود .

حداکثر امتیاز قابل تخصیص از این بند (15) امتیاز می‌باشد .

ماده 6- فعالیت در کمیته تحقیقات دانشجویی :

دانشجویانی که علاوه یر عضویت در کمیته در یکی از محورهای زیر بر اساس مستندات موجود و طبق گواهی کتبی سرپرست کمیته فعالیت نموده‌باشند : عضویت در شورای مرکزی کمیته، دبیری کمیته، همکاری در برگزاری همایش‌ها، کنگره‌ها و ژورنال کلاپ‌ها ، تدریس در کارگاههای آموزشی .

 • دبیر به ازای هر سال فعالیت از (2-6) امتیاز با نظر سرپرست کمیته و بر اساس تیپ دانشگاهی و تعداد اعضای فعال کمیته به تایید معاون پژوهشی دانشگاه
 • عضویت در شورای مرکزی، همکاری اجرایی در برگزاری همایش‌ها و کنگره‌ها به ازای هر 50 ساعت، (1) امتیاز به تایید معاون پژوهشی دانشگاه
 • عضویت در شورای پژوهشی و همکاری علمی در برگزاری ژورنال کلاب‌های دانشجویی ، همایش‌ها و کنگره ها به ازای هر 25 ساعت، (1) امتیاز به تایید معاون پژوهشی دانشگاه
 • تدریس در کارگاه‌های برگزار شده توسط کمیته تحقیقات دانشجویی به ازای هر 10 ساعت، (1) امتیاز به تایید معاون پژوهشی دانشگاه

حداکثر25 امتیاز این بند قابل اکتساب است .

ماده 7- نوآوری ، اختراع ، اکتشاف :
مواردی که دارای گواهی‌نامه ثبت اختراع از اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی بوده و یا در مراجع معتبر خارج از کشور ثبت شده باشد و همچنین به تأیید کمیته ابداعات و اختراعات دانشگاه رسیده و توسط آن کمیته بر اساس قانون ارتقاء اعضای هیأت علمی، امتیازدهی شده باشد .

حداکثر 20 امتیاز از این بند قابل تخصیص است .

ماده8- حد نصاب امتیازات:
دانشجویان دانشگاه‌های تیپ 2، دانشگاه‎های ارتش و شاهد با کسب 90% و تیپ 3 با 80% از امتیاز حدنصاب مقطع تحصیلی مربوطه به عنوان دانشجوی پژوهشگر در نظر گرفته می‌شود .

حدنصاب امتیاز کسب‌شده بر حسب معدل بدین صورت محاسبه می گردد :

 • در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای در صورت معدل کمتر از 15، به ازای هر نیم نمره 35 امتیاز می‌بایست به سقف حد نصاب اضافه گردد .
فهرست