مطالعه اثر ضد درد عصاره هیدروالکلی گیاه سگ دندان پشته ای در موش صحرائی به روش آزمون فرمالین

1396
نشریه :
مجلۀ علمي پزشكي جندیشاپور
کلمات کلیدی :
گیاه سگ دندان پشته ای
مورفین
آسپیرین
نالوکسان
آزمون فرمالین درد
موش صحرائی
فهرست