رابطه اندکس میتوزی و نواحی سازمان دهنده هستکی با درجه بدخیمی سرطان سلول ترانزیشنال مثانه

1384
نشریه :
دوماهنامه علمی-پژوهشی دانشگاه شاهد
کلمات کلیدی :
سرطان سلول ترانزیشنال مثانه
درجه بدخیمی
اندکس میتوزی
ناحیه سازمان دهنده هستکی نقره دوست
فهرست