اپیدمیولوژی سرطان مثانه در استان فارس بین سال های 1382 تا 1387

1392
نشریه :
مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کلمات کلیدی :
اپیدمیولوژی
سرطان مثانه
میزان بروز
فهرست