اثر ضد درد عصاره میوه فلفل سیاه با آزمون فرمالین در موش سوری

1379
نشریه :
مجله پژوهش در پزشکی
کلمات کلیدی :
فلفل سیاه
ضد درد
سنجش درد
آزمایش فرمالین
موش سوری
فهرست