ما در آکودنت با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم. مخالفت کنید

  1. خانه
  2. ترمیمی
  3. مواد ترمیمی کریگ(Craig’s Restorative Dental Materials)
AcoDent_Image

مواد ترمیمی کریگ(Craig’s Restorative Dental Materials)

تغییرات این نسخه: 1_ Jack L. Ferracane مدیر جدید و ویرایشگر این نسخه می باشد که در سراسر جهان به عنوان مرجعی در علم مواد دندانپزشکی و دندانپزشکی ترمیمی شناخته می شود. 2_ مطالبی نظیر برش ، جدیدترین مواد و جدیدترین پیشرفت ها و تحقیقات در علم مواد بیولوژیکی دندان در این نسخه افزوده شده است. 3_ عکس های بالینی بیشتر به شما در استفاده از مفاهیم در تمرین بالینی کمک می کند.
2018
انگلیسی
ترمیمی
Ronald L. Sakaguchi & Jack Ferracane & John M. Powers

فصلی از کتاب برای نمایش وجود ندارد

فهرست